Hóa đơn điện tử

Triển khai Kế hoạch số 32/KH-CT ngày 28/06/2018 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về triển khai mở rộng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Cục Thuế TP thông tin đến người nộp thuế một số nội dung về hóa đơn điện tử. Người nộp thuế có thể tải tài liệu tại đây.