Hoá đơn điện tử

1. Văn bản pháp quy

Ngày 12/09/2018, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP nhằm thay thế Nghị định nghị đinh 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/ND-CP với nhiều quy định mới về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm. Nghị định 119/2018/NĐ-CP được ban hành đã đánh dấu thêm một bước tiến trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Chính phủ. Nghị định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Tải về Nghị định 119 tại đây.

2. Đăng ký sử dụng Hoá đơn điện tử miễn phí